22 marca i 23 marca odbyły się dwie konferencje podsumowujące projekt i wydanie publikacji
„Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1”. Pierwsza konferencja odbyła się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku , które jest wydawcą publikacji. Drugą konferencję przygotował Partner projektu czyli Urząd Gminy w Pucku wraz z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck .
Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowana publikacja składa się z trzynastu rozdziałów. Dowiadujemy się z nich o nieznanych dotychczas faktach o rzucewskiej osadzie. Autorami są wybitni specjaliści w zakresie archeologii, archeobotaniki , archeozoologii i paleoekologii z instytucji naukowych i muzealnych z kraju i zagranicy. Partner projektu przygotował kilkustronicowy folder który zawiera skrótowy opis rzucewskich odkryć i informacje o Parku Kulturowym w Rzucewie. W czasie konferencji autorzy publikacji przedstawili swoje najnowsze wyniki badań rzucewskiej osady a Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck przedstawił prezentacje multimedialną o Parku Kulturowym w Rzucewie. Obradom konferencji przewodniczył wybitny badacz epoki kamienia w Europie, Pan Profesor Ryszard Grygiel – Dyrektor Muzeum Archeologiczno – Etnograficznego w Łodzi. W konferencjach brali udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele Samorządu i Radni Gminy Puck , studenci Uniwersytetu Każdego Wieku w Gminie Puck i mieszkańcy Rzucewa.
Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za udział w konferencjach
Foto. – Marcin Fedoruk – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Piotr Rumanowski – Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Folder dostępny będzie bezpłatnie , do czasu wyczerpania się nakładu, dla wszystkich odwiedzających „Chatę kaszubską „ w Parku Kulturowym w Rzucewie.
Książkę można kupić w sklepiku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.archeologia.pl/.

w dniu 23 marca ( sobota) 2019 roku o godzinie 11 w Parku Kulturowym w Rzucewie odbędzie się konferencja popularno- naukowa połączona z promocją książki i folderu o rzucewskich badaniach archeologicznych.
Publikacja „Zespół osadniczy z epoki kamienia- Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1” została, wydana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Wsparcie finansowe zapewnił Urząd Gminy w Pucku oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck , który jest wydawcą folderu.
W programie konferencji przewidziane są wystąpienia władz samorządowych i specjalistów w zakresie archeologii, geologii, archeobotaniki i archeozoologii.
Warto zatem przytoczyć opinie Recenzentów wydanej publikacji :
„Dlatego z wielkim zadowoleniem powitano inicjatywę wznowienia prac wykopaliskowych na Cyplu Rzucewkim na początku lat 80 XX wieku przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. W rzeczywistości powrót po pół wieku do Rzucewa, co wielokrotnie podkreślała Danuta Król z tego Muzeum jako redaktor przygotowanego do druku opracowania, zainicjował profesor Tadeusz Wiślański, który widział pilną potrzebę pozyskania nowych, wartościowych materiałów” – prof. dr hab. Ryszard Grygiel
„ W sposób znaczący wypełnia ona istniejącą lukę badawczą. Jednocześnie na pewno nie wyczerpuje problematyki „rzucewskiej”, co za tym idzie można ją traktować także jako swego rodzaju pierwszą część, czy też wprowadzenie do serii publikacyjnej, która mogła by zostać poświęcona temu arcyważnemu stanowisku archeologicznemu” – prof. UJ dr hab. Marek Nowak
Rangę archeologiczną stanowiska a także walory kulturowe Cypla Rzucewskiego dostrzegły Władze Samorządowe Gminy Puck podejmując uchwałę o powołaniu Parku Kulturowego- Osada Łowców Fok w Rzucewie. Od 2013 roku Park Kulturowy działa i jest przykładem skutecznych działań związanych z promocją , ochroną dziedzictwa kulturowego i

przyrodniczego Północnych Kaszub.

Zapraszamy do Rzucewa
Zakończenie konferencji i promocji planowane jest na godz. 14.30

Program konferencji –  Rzucewo   23. 03. godz. 11 – Park Kulturowy w Rzucewie

„Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1„

Park Kulturowy – Osada Łowców fok w Rzucweie Gmina Puck

Powitanie –  Tadeusz Puszkarczuk  Wójt Gminy Puck

Od osady z epoki kamienia do Parku Kulturowego w Rzucewie -Tadeusz Puszkarczuk

O projekcie „Zespół osadniczy z epoki kamienia w Rzucewie” – Danuta Król

Uwarunkowania  środowiskowe położenia zespołu osadniczego w Rzucewie
dr hab.Piotr Woźniak, prof.  Mariusz Gałka, prof.r Klaus-  Holger  Knor, dr Grażyna Miotk – Szpiganowicz, dr Damian Moskalewicz, prof. Szymon Uscinowicz, prof. Małgorzata Witak

Stratygrafia zespołu osadniczego w Rzucewie – Prof. Romuald Schild, Danuta Król

Początki osadnictwa – prof. A. Czekaj Zastawny , prof Jacek Kabaciński

Osadnictwo neolityczne – Danuta Król

Krzemieniarstwo   neolityczne  zespołu osadniczego w Rzucewie – prof. Jacek Kabaciński

Analiza traseologiczna wybranych  zabytków z bursztynu, krzemienia i kamienia – dr Małgorzata Winiarska – Kabacińska

Surowce i narzędzia kamienne  ze stanowiska archeologicznego w Rzucewie – prof. Piotr Czubla , dr Piotr Woźniak

Gospodarka mieszkańców osady na podstawie źródeł archeozoologicznych

prof. Daniel Makowiecki, Martyna Wiejacka, Jan Wiejacki

Prowadzenie i podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Ryszard Grygiel

18 października odbyła się w Warszawie VII konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – Usługi ekosystemowe i potencjał krajobrazu. Na zaproszenie Organizatorów Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przedstawili wykład „Park Kulturowy w Rzucewie – wykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”. W wystąpieniu pokazano jak wyglądały przygotowania formalno – prawne do powołania Parku, przedstawiono powstające na przestrzeni lat opracowania , projekty i plany zagospodarowania przestrzennego. Określono wartości kulturowe i przyrodnicze terenu Parku. Pokazano też obecną działalność w zakresie edukacji i promocji regionu. Park jest miejscem ogólnie dostępnym dla mieszkańców i turystów, jest też miejscem integracji społeczności lokalnej. W opinii specjalistów park w Rzucewie jest najlepiej prowadzonym parkiem kulturowym w Polsce. Trudno było znaleźć jedną odpowiedź na pytanie” jak się Wam to udało”. Z jednej strony to wzorcowy plan zagospodarowania przestrzennego i Uchwała Rady Gminy Puck o utworzeniu Parku która umożliwiła aplikowanie o środki finansowe do tzw. Funduszu Rybackiego. Z drugiej strony to współpraca Samorządu Gminy Puck z urzędami i specjalistami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego , ochroną brzegu morskiego i leśnikami. Nie bez znaczenia były wyniki badań archeologicznych prowadzonych na Cyplu Rzucewskim i udział w nich wielu mieszkańców Rzucewa , Osłonina i Błądzikowa. Park jest wizytówką Gminy Puck i przykładem dla innych samorządów jak racjonalnie gospodarować przestrzenią i zachować to co jest wartością Nordowych Kaszub . Podkreślić należy że w działalność Parku wpisuje się budowanie naszej regionalnej tożsamości Północnych Kaszub i udział w wielu imprezach : Kół Gospodyń Wiejskich, kaszubskich zespołów muzycznych i twórców ludowych z terenu gminy i powiatu i oczywiście Panowie Strażacy z OSP. Doceniają to turyści poszukujący tych wartości kulturowych i krajobrazowych, które wyróżniają nasze Nordowe Kaszuby od innych regionów Polski.

 

Jak co roku , na początku września, w Parku Kulturowym w Rzucewie świętowano Europejskie Dni Dziedzictwa. Hasłem przewodnim był temat „Niepodległa dla wszystkich”. Z tej okazji przygotowano wystawę „ Archeolodzy nad polskim morzem 1918 – 1939”, jej celem było przypomnienie badaczy którzy stworzyli podstawy polskiej archeologii i muzealnictwa na Pomorzu. To Dębkach koło Żarnowca Profesor Adam Wrzosek stworzył pierwsze etnograficzne muzeum, a w Gdyni powstało Muzeum Miejskie z działami : archeologicznym, etnograficznym i historii miasta. Odkrycia archeologiczne znad polskiego morza znalazły swoje znaczące miejsce w publikowanych, w okresie międzywojennym, opracowaniach naukowych i przewodnikach turystycznych.
Europejskie Dni Dziedzictwa a także trwający obecnie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to dobry czas na naukę „czytania zabytków” które mijamy codziennie. W tą działalność wpisuje się projekt „Wolontariat dla Domu Pomorskiego”, realizowany przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka a którego promocja została przeprowadzona w Parku Kulturowym.
Już po raz szósty został przeprowadzony Turniej w rzucaniu oszczepem przy pomocy miotacza z epoki kamienia. W kategorii dzieci i młodzież do 14 lat najlepsi okazali się: Aurelia Bojke ,Julia Wędzik i Michał Miąskowski, w kategorii młodzież i dorośli pamiątkowe puchary trafiły do Panów : Wojciecha Miotke, Krzysztofa Iwankowskiego i Wojciecha Żbikowskiego. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Dużą atrakcją były stoiska twórców ludowych. Zobaczyliśmy przepiękny haft kaszubski/ Elżbieta Mirończuk/, rzeźbę /Marian Bach, Piotr Gola, Wojciech Weserling/, malarstwo / Jolanta Krauze, Maria Szczygielska, Monika Witkowska , Jadwiga i Czesław Jackowscy /, kaszubskie tabakierki / Henryk Lesnau / i garncarza/ Leszek Arkusiński /. O dobre regionalne jedzenie zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzucewa i Leszek Tomczak z Domatowa. O walorach zdrowotnych ziół opowiadał Pan Jacek Wojtukiewicz. Bardzo pięknie na tle „ Kaszubskiej chaty „ prezentował się chór „Bursztynki” z Mieroszyna i zespół folklorystyczny Pana Józefa Roszmanna z Gnieżdżewa. Miłym akcentem było uhonorowanie, przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, pamiątkowym medalem osób i instytucji promujących dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub. Pamiątkowe medale z rąk Prezes Towarzystwa Pani dr Danuty Dettlaff otrzymali min. Pan Piotr Kropidłowski – Portal Kaszuby 24, Dziennik Bałtycki i Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Osadę odwiedzili członkowie ekipy z planu filmu „ Całe szczęście”, Radni Gminy Puck Panowie : Józef Szymański, Henryk Kunc i Florian Pieper oraz liczne grono turystów z kraju i ze świata. W rzucewski krajobraz wpisali się na stałe rowerzyści coraz częściej korzystający z pobliskiej ścieżki rowerowej.
Bardzo dziękujemy Wszystkim za wspólnie spędzony czas i udział w EDD 2018 w Parku Kulturowym w Rzucewie.
Serdecznie zapraszamy do „Chaty Kaszubskiej” na przygotowane wystawy i spacery o każdej porze roku na terenie Parku Kulturowego, który zachwyca swym nadmorskim krajobrazem.
Europejskie Dni Dziedzictwa w Rzucewie przygotowali: dr Jan Dettlaff – dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Gminie Puck oraz Panowie : Krzysztof Garstkowiak i Piotr Rumanowski – pracownicy OKSiT-u w Gminie Puck, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku / Danuta Król i Andrzej Wędzik/,Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka / dr Danuta Dettlaff/.

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"